Valbeveiligingsproducten - Belangrijke mededeling en wereldwijde productgarantie

 • Belangrijke mededeling

  Belangrijke mededeling

  De montage en het gebruik van het product dat is beschreven in dit document veronderstellen dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met vergelijkbare producten en dat het product door een competent persoon wordt opgebouwd in overeenstemming met de productdocumentatie. Vóór een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele testen uit te voeren om de prestaties van het product te toetsen binnen zijn specifieke toepassing. Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Iedere handeling met, of gebruik van, dit product in strijd met dit document is op eigen risico van de gebruiker. Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van gereedschap met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M en haar dochterondernemingen (die deze elementen niet kunnen verifiëren of controleren) kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een schending van deze regels die buiten haar besluit en controle vallen. De garantievoorwaarden voor producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en met de verplichte en toepasselijke wetgeving, met uitsluiting van elke andere garantie of vergoeding.

  WERELDWIJDE PRODUCTGARANTIE, BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID

  EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID GARANTIE: DE VOLGENDE BEPALING VERVANGT ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

  Tenzij anders is bepaald door lokale wetgeving, zijn valbeschermingsproducten van 3M voorzien van een garantie op fabrieksfouten door fabricage- en materiaalgebreken gedurende een periode van één jaar na de datum van installatie of het eerste gebruik door de oorspronkelijke eigenaar.

  BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID: Na schriftelijke kennisgeving aan 3M zal 3M eender welk product repareren of vervangen waarvan 3M heeft vastgesteld dat het een fabrieksfout heeft door een fabricage- of materiaalgebrek. 3M behoudt zich het recht voor om te eisen dat het product naar zijn vestiging wordt geretourneerd om garantieaanspraken te beoordelen. Deze garantie is niet van toepassing op productschade door slijtage, oneigenlijk gebruik, misbruik, transportschade, nalatigheid bij onderhoud van het product of andere schade waarover 3M geen controle heeft. 3M zal als enige oordelen over de toestand van het product en garantieopties.

  Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper en is de enige garantie die van toepassing is op valbeschermingsproducten van 3M. Neem contact op met de klantendienst van 3M voor uw regio als u assistentie wenst.

  BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR LOKALE WETGEVING, IS 3M NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTVERLIES, DIE OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET DE PRODUCTEN, ONGEACHT DE RECHTSLEER DIE WORDT AANGEHAALD.