Belangrijke informatie over onze producten

  • Productkeuze en gebruik: Vele factoren buiten de controle van 3M en enkel binnen de kennis en controle van de gebruiker kunnen het gebruik en de prestaties van een 3M product in een bepaalde toepassing beïnvloeden. Bijgevolg is het uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant om het product te evalueren en te bepalen of het geschikt is voor de toepassing van de klant, met inbegrip van het uitvoeren van een evaluatie van de gevaren op de werkplek en het onderzoeken van alle toepasselijke voorschriften en normen (bv. OSHA, ANSI, enz.). Als een 3M-product niet op de juiste wijze wordt beoordeeld, geselecteerd en gebruikt volgens alle toepasselijke instructies en met de juiste veiligheidsuitrusting, of als niet aan alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften wordt voldaan, kan dit letsel, ziekte, overlijden en/of materiële schade tot gevolg hebben.

    Garantie, beperkte rechtsmiddelen en afwijzing van aansprakelijkheid: Tenzij op de verpakking van het 3M-product of in de productdocumentatie uitdrukkelijk een andere garantie wordt vermeld (in welk geval die garantie geldt), garandeert 3M dat elk 3M-product voldoet aan de toepasselijke 3M-productspecificatie op het moment dat 3M het product verzendt. 3M GEEFT GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ELKE IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF VOORTVLOEIEND UIT HET VERLOOP VAN DE HANDEL, GEWOONTE OF GEBRUIK VAN DE HANDEL. Als een 3M-product niet aan deze garantie voldoet, is de enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid, naar keuze van 3M, vervanging of reparatie van het 3M-product of terugbetaling van de aankoopprijs. Garantieclaims moeten worden ingediend binnen één (1) jaar na de datum van verzending door 3M.

    Beperking van aansprakelijkheid: Met uitzondering van de hierboven vermelde beperkte verhaalsmogelijkheid, en behalve voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving, is 3M niet aansprakelijk voor enig verlies of schade voortvloeiend uit of verband houdend met het 3M product, hetzij direct, indirect, speciaal, incidenteel of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst of zakelijke kansen), ongeacht de wettelijke of billijke theorie die wordt aangevoerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

    Disclaimer: 3M industriële en professionele producten zijn bedoeld, gelabeld en verpakt voor verkoop aan getrainde industriële en professionele klanten voor gebruik op de werkplek. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de verpakking of in de documentatie bij het product, zijn deze producten niet bedoeld, geëtiketteerd of verpakt voor verkoop aan of gebruik door consumenten (bijv. voor thuisgebruik, persoonlijk gebruik, gebruik op lagere of middelbare scholen, recreatief/sportief gebruik of ander gebruik dat niet is beschreven op de verpakking of in de documentatie bij het product), en moeten ze worden geselecteerd en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en -normen (bijv, U.S. OSHA, ANSI), evenals alle productliteratuur, gebruiksaanwijzingen, waarschuwingen en andere beperkingen, en de gebruiker moet alle maatregelen nemen die vereist zijn in het kader van een terugroepactie, veldactie of andere kennisgeving over productgebruik. Verkeerd gebruik van 3M industriële en arbeidsproducten kan leiden tot letsel, ziekte, overlijden of materiële schade. Voor hulp bij productselectie en -gebruik, raadpleeg uw veiligheidsprofessional op locatie, industriële hygiënist of andere deskundige. Ga voor aanvullende productinformatie naar www.3M.nl