3M Gehoorbescherming

Bescherm uw werknemers tegen schadelijk geluid

Gehoorbescherming is een essentieel onderdeel van vrijwel alle programma's voor gehoorbehoud op het werk. 3M kan u helpen met de expertise en producten die u nodig hebt om uw werknemers te beschermen.

Hoe beschermen we werknemers die werkzaam zijn in schadelijk lawaai?

 • 3M Gehoorbeschermers

  Gehoorbeschermers verminderen de blootstelling aan lawaai van werknemers door een deel van het geluid te blokkeren dat de oren kan bereiken. Ze zijn het meest effectief wanneer ze worden gebruikt in combinatie met andere methoden om blootstelling aan schadelijk geluid te verminderen, zoals de aanschaf van stillere machines en beheersmaatregelen. In een programma voor gehoorbehoud op het werk heeft het wegnemen of verminderen van risico's aan de bron de hoogste prioriteit. Daarna wordt gekeken naar de aanpassing van werkwijzen of het verplicht stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

  Als de schadelijke geluiden niet kunnen worden aangepakt aan de bron of door technische beheersmaatregelen, kunnen gehoorbeschermers een belangrijke rol spelen. Stel diverse gehoorbeschermers ter beschikking en bied dragers meerdere opties wat betreft comfort, gebruiksgemak, communicatie en geluidsreductie (demping). Zoek het evenwicht tussen de vereiste geluidsreductie en wat voor individuele werknemers in de specifieke werkomgeving het beste werkt. Dit kan betekenen dat er verschillende typen gehoorbeschermers nodig zijn. Kijk ook naar gehoorbeschermers die zijn ontworpen voor werknemers die belangrijke geluiden moeten kunnen horen, als er zorgen zijn over communicatie en veiligheid op het werk.

  Maar het allerbelangrijkst is misschien wel dat u uw werknemers schoolt over het nut en juiste gebruik van hun gehoorbeschermers. Voor de bescherming van het gehoor kunnen de houding en het gedrag van uw werknemers net zo belangrijk zijn als het ontwerp van de gehoorbeschermers.

Hoofdpunten

  • Gehoorbescherming is nodig als het lawaai niet tot een veilig niveau kan worden beheerst.
  • Menselijke factoren zoals instelling, vaardigheden en aanmeting van de gehoorbescherming kunnen net zo belangrijk zijn voor een goede bescherming als de gehoorbeschermer zelf.
  • Bied meerdere gehoorbeschermers aan en train werknemers om acceptatie en correct gebruik van gehoorbeschermers te bevorderen.
  • Houd rekening met het effect van gehoorbeschermers op veiligheid, communicatie en hoorbaarheid van kritische geluiden.
 • • Demping

  • Gehoorbeugels

  • Correctiefactor

  • Dubbele bescherming

  • Gehoorkappen

  • Oordoppen

  • Field Attenuation Estimation    System (FAES)

  • Impulsgeluid

  • Niveauafhankelijke gehoorbeschermers
  • Simplified Noise Reduction (SNR)
  • Persoonlijke dempingswaarde
  • Beschermde blootstelling
  • Omgevingsbewustzijn
  • Verschuiving van gehoordrempel
  • Tijdgewogen gemiddelde
  • Draagtijd

Belangrijkste voordelen van gehoorbeschermers laten kiezen door werknemers

 • Gehoorbeschermer laten kiezen door werknemer
  • Mensen willen graag kunnen kiezen. Als er rekening wordt gehouden met hun persoonlijke voorkeuren, zijn werknemers vaak meer tevreden en gemotiveerd door het resultaat.
  • Werknemers dragen hun gehoorbescherming waarschijnlijk langer en vaker als ze de geschikte gehoorbescherming voor hun werkzaamheden kunnen kiezen.
  • Als een werknemer de meest comfortabele gehoorbeschermer uit diverse opties heeft kunnen kiezen, is de kans groter dat de werknemer de gehoorbeschermer draagt.

Aan de slag met gehoorbescherming

 • Voer een risicobeoordeling uit om de blootstelling aan lawaai van de werknemer in kaart te brengen. Zonder nauwkeurige gegevens over de blootstelling aan lawaai is er een groter risico dat de werkgever gehoorbeschermers met te veel of te weinig geluidsreductie kiest.


  Meten

 • De Europese richtlijn 2003/10/EG voor fysische agentia (lawaai) schrijft voor dat geschikte gehoorbeschermers beschikbaar moeten worden gesteld als het dagelijkse geluidsniveau 80 dB(A) is en dat het dragen verplicht moet zijn vanaf 85 dB(A). De werknemers mag op geen enkel moment worden blootgesteld aan het maximumniveau van 87 dB(A). De rol die gehoorbeschermers kunnen spelen bij het bereiken van de grenswaarde, is duidelijk beschreven. De beschermde blootstelling is de geschatte tijdgewogen gemiddelde blootstelling aan lawaai van de werknemer waarbij rekening is gehouden met de dempende werking van de gedragen gehoorbescherming. Volgens de Europese norm EN 458:2016 kan een gehoorbeschermer die zorgt voor een daadwerkelijk geluidsniveau aan het oor (L’p,A,eq) tussen 70 dB en 80 dB, worden beschouwd als geschikt.

 • Er zijn zoveel verschillende typen gehoorbeschermers op de markt dat het voor de werkgever geen probleem kan zijn om uit verschillende categorieën enkele gehoorbeschermers te kiezen die voldoende dempende werking hebben. Daar er tussen groepen werknemers aanzienlijke verschillen in grootte van de gehoorgang kunnen zijn, adviseren we ook verschillende maten en soorten oordoppen aan te bieden. Omdat de geluiden en activiteiten vaak behoorlijk uiteenlopen, kan het raadzaam zijn om ook andere opties aan te bieden zoals gehoorkappen, gehoorbeugels en niveauafhankelijke gehoorbeschermers die werknemers in staat stellen om kritische geluiden beter te volgen.

 • Vaardigheden en motivatie van de drager zijn essentieel voor effectief gebruik van gehoorbescherming. Training en voorlichting van de werknemers zijn dus zeer belangrijk. In de training moet onder meer aandacht worden besteed aan de relatieve voordelen van verschillende stijlen gehoorbeschermers, de keuze van de juiste gehoorbeschermer, correct gebruik en verzorging en wanneer ze moeten worden vervangen. Gebruik interactieve leermethoden om het effect van de training zo groot mogelijk te maken. Pas de inhoud van de training aan de specifieke vestiging aan en probeer te achterhalen met welke argumenten u de werknemers kunt motiveren om de gehoorbescherming consistent te dragen. Breng borden aan en hang posters op om werknemers eraan te herinneren wanneer, waar en hoe gehoorbescherming moet worden gedragen.

 • Elke gehoorbescherming heeft een set dempingwaarden die is afgeleid van officiële tests in overeenstemming met de betreffende geharmoniseerde Europese norm. Er worden drie dempingwaarden gegeven: Simplified Noise Reduction (SNR), High, Medium and Low (HML) en octaafband. Deze dempingwaarden zijn verkregen van een zeer ervaren testpanel onder gecontroleerde omstandigheden in een laboratorium. De geluidsreductie die de individuele drager op de werkplek bereikt, kan echter soms significant lager zijn. Als de dempingsgegevens die in het laboratorium zijn gegenereerd, moeten worden gecorrigeerd, past u de correctiefactor toe die wordt voorgeschreven in de nationale regelgeving.

  3M adviseert ten zeerste een pasvormtest uit te voeren en bij iedere werknemer te controleren of de gedragen gehoorbescherming voldoende bescherming biedt. U kunt de persoonlijke dempingswaarde voor elk oor snel meten en documenteren met behulp van een speciaal systeem, zoals het 3M™ E-A-Rfit™ Dual Ear Validatiesysteem. Aan de hand van deze gegevens kunt u eenvoudig vaststellen welke werknemers meer training nodig hebben of voor wie een andere maat of stijl gehoorbescherming geschikter is.


Wat is vereist?

In de Europese norm EN 458:2016 wordt beschreven hoe met individuele pasvormtests de prestaties van gehoorbeschermers op het werk kunnen worden verbeterd. 3M adviseert ten zeerste pasvormtests van gehoorbeschermers uit te voeren om een indicatie te krijgen van de geluidsreductie die individuele werknemers krijgen.

 • Verstrek gehoorbeschermers en training in het gebruik van gehoorbescherming

  Werkgevers moeten diverse vormen van geschikte gehoorbescherming ter beschikking stellen aan alle werknemers die worden blootgesteld aan een geluidsniveau op de onderste actiewaarde voor blootstelling 80 dB(A). Gehoorbescherming moet verplicht worden gesteld vanaf de bovenste actiewaarde voor blootstelling van 85 dB(A) voor gehoorbehoud. Gehoorbeschermers moeten kosteloos beschikbaar worden gesteld aan werknemers en wanneer nodig worden vervangen.

  De werkgever moet een training organiseren in het gebruik en de verzorging van alle gehoorbeschermers die ter beschikking worden gesteld aan werknemers, zorgdragen voor een goede initiële pasvorm en toezien op correct gebruik van alle gehoorbeschermers (Europese richtlijn 89/656/EEG inzake gebruik van PBM).

 • Zie erop toe dat gehoorbescherming wordt gedragen

  De werkgever moet ervoor zorgen dat werknemers die in een van deze categorieën vallen, de voorgeschreven gehoorbescherming dragen:
   

  • De werknemer wordt blootgesteld aan de bovenste actiewaarde voor blootstelling LEX,8h = 85 dB(A) en Piek 140 Pa.
  • De werknemer wordt blootgesteld aan de grenswaarde LEX,8h = 87 dB(A) en Piek 200 Pa.
  • De dagelijkse persoonlijke blootstelling aan geluid is 85 dB(A) of hoger, er is nog geen baseline gehoortest oftewel audiogram afgenomen, en er zijn meer dan 6 maanden verstreken sinds de eerste blootstelling van de werknemer aan lawaai op of boven de bovenste actiewaarde voor blootstelling.
  • De dagelijkse persoonlijke blootstelling aan geluid van de werknemer is 85 dB(A) of hoger is en hij of zij heeft een verschuiving van de gehoordrempel ervaren.
 • Demping van gehoorbeschermers beoordelen

  De werkgever moet de dempende werking van de gehoorbeschermers beoordelen voor de specifieke geluidsomgeving waarin ze worden gebruikt, om te waarborgen dat optimale bescherming wordt geboden. Hierbij moet rekening worden gehouden met overbescherming die ten koste kan gaan van de hoorbaarheid van belangrijke signalen en noodgeluiden zoals brandalarm of rijdende voertuigen.

  Het ideale daadwerkelijke geluidsniveau onder de gehoorbeschermers ligt tussen 75 en 70 dB(A).

  De geschiktheid van de gehoorbescherming moet opnieuw worden onderzocht als het lawaai waaraan een werknemer wordt blootgesteld, toeneemt tot een punt waarop de gehoorbeschermers mogelijk niet meer voldoende bescherming bieden. Zo nodig moet de werkgever effectievere bescherming ter beschikking stellen. De grenswaarde mag op geen enkel moment worden overschreden en kan worden bereikt door het dragen van geschikte gehoorbeschermers.


Basisbeginselen van geluidsreductie

De effectiviteit van gehoorbeschermers hangt direct samen met hoe goed ze zijn afgedicht tegen omgevingsgeluid. Dit heet akoestische afdichting. Zonder effectieve akoestische afdichting werkt de gehoorbeschermer onvoldoende.

Sommige geluiden zijn moeilijker te blokkeren dan andere. Laagfrequente geluiden (bastonen) zijn bijvoorbeeld moeilijker te dempen dan hoogfrequente geluiden (hoge tonen). Voor een goede demping van zowel laag- als hoogfrequente geluiden moeten gehoorbeschermers zorgen voor een goede afdichting in of rond de oren zonder lekken. Als er lekken zijn, worden laagfrequente niet goed tegenhouden wat leidt tot een afname van de algehele geluidsreductie. Suggesties voor een optimale geluidsreductie met gehoorbeschermers:
 

 • Kies de juiste maat gehoorbeschermers
 • Steek de oordoppen dieper in de oren
 • Verwijder of minimaliseer alles wat de afdichting van de kussens in de gehoorkappen tegen de zijkant van de hoofd kan verstoren
 • Controleer tijdens gebruik regelmatig of gehoorbeschermers niet los zitten of uit het oor komen
 • 3M Gehoorbescherming kiezen
  Gehoorbescherming kiezen

  Bij de keuze van gehoorbescherming voor uw werknemers gaat om de juiste balans tussen comfort, gebruiksgemak, demping en omgevingsbewustzijn.

 • 3M Gehoorbescherming gebruiken en verzorgen
  Gehoorbescherming gebruiken en verzorgen

  De effectiviteit van gehoorbescherming wordt niet alleen bepaald door de dempingswaarde zoals Simplified Noise Reduction (SNR), High (H) Medium (M) Low (L) en octaafband, maar ook door pasvorm, juist gebruik en de conditie.


Verder dan de basis

 • 3M E-A-Rfit Dual Ear Validatiesysteem

  Pasvormtest voor gehoorbeschermers

  • Een pasvormtest is een goed middel om de prestaties van gehoorbescherming op de werkvloer te verbeteren overeenkomstig de Europese norm EN 458:2016. Een pasvormtest is niet verplicht, maar biedt diverse voordelen. Bovendien helpt de test werkgevers om te voldoen aan de vereisten doordat ze passende, naar behoren aangemeten gehoorbeschermers beschikbaar stellen en kunnen toezien op correct gebruik.
  • Uit onderzoek blijkt dat de geluidsreductie voor gebruikers vaak lager is dan de demping die wordt aangegeven op de verpakking. Mogelijke oorzaken zijn verschillen in pasvorm, de juiste aanmeting en de motivatie van de gebruiker. Gelet op de mogelijke verschillen adviseert 3M ten zeerste de pasvorm te testen en het dempingsniveau voor iedere werknemer te controleren.
  • Systemen voor pasvormtests zoals het 3M™ E-A-Rfit™ DualEar™ Validatiesysteem worden Field Attenuation Estimation Systems (FAES) genoemd. Tijdens de FAES-test wordt voor iedere werknemer de persoonlijke dempingswaarde berekend, oftewel de Personal Attenuation Rating (PAR). De PAR biedt een momentopname van het beschermingsniveau dat de geteste gehoorbeschermer biedt aan de individuele werknemer. Hoewel de pasvorm van een gehoorbeschermer per dag kan variëren, is de pasvormtest een goed middel om te waarborgen dat iedere werknemer in staat is om zijn of haar gehoorbeschermers correct aan te brengen en voldoende demping krijgt, en dat de gehoorbescherming geschikt is voor de grootte en vorm van de gehoorgang of het hoofd. Meer informatie over 3M™ E-A-Rfit™ is hier verkrijgbaar. U kunt ook contact opnemen met uw lokale 3M vertegenwoordiger als u meer wilt weten of een afspraak wilt maken voor een demo.

  Enkele belangrijke voordelen van een pasvormtest van gehoorbeschermers zijn:
   

  1. Vaststellen of de gehoorbescherming van blootgestelde werknemers voldoende demping biedt
  2. Werknemers trainen en motiveren
  3. De juiste maat en het juiste model gehoorbescherming valideren voor iedere werknemer
  4. Documenteren dat adequate demping wordt bereikt door iedere werknemer

Hebt u hieraan gedacht?

  • Een trackingsysteem ontwikkelen voor de vervanging van gehoorkappen en kussens
  • Posters of borden ophangen met informatie over wanneer gehoorbescherming moet worden vervangen
  • Zorgen dat er altijd voldoende gehoorkappen beschikbaar zijn voor mensen die niet in staat zijn om oordoppen te dragen of die om een of andere reden geen oordoppen willen dragen
  • Het personeel een lijst aanbieden met andere goedgekeurde modellen of typen gehoorbescherming voor als hun eerste keuze niet beschikbaar is
  • Gehoorbeschermers gemakkelijker toegankelijk maken in uw vestiging
  • Borden plaatsen op plekken waar dubbele gehoorbescherming verplicht is
  • Borden plaatsen op plekken waar gehoorbescherming verplicht is, ongeacht de duur van de blootstelling
  • Werknemers instrueren over de risico's van lawaaierige activiteiten buiten werktijd of hiervoor gehoorbescherming ter beschikking stellen
  • Een pasvormtest een vast onderdeel maken van nader onderzoek naar gehoorschade om te controleren of de werknemer goed beschermd is
  • Afvalbakken plaatsen bij in- en uitgangen om te voorkomen dat gebruikte oordoppen op de grond worden gegooid
  • Werknemers instrueren de gehoorbeschermers mee te nemen naar de jaarlijkse gehoorcontrole zodat ze kunnen worden beoordeeld
  • Werknemers in uw vestiging een video laten maken over gehoorbescherming waarin ze demonstreren hoe gehoorbeschermers worden ingebracht en gebruikt

Bronnen met meer informatie over gehoorbescherming

 • 3M Gehoorbehoud
 • HSE (VK)

 

 • LET OP: Deze informatie is gebaseerd op geselecteerde actuele nationale vereisten. Andere nationale of lokale vereisten kunnen verschillen. Raadpleeg altijd de gebruikersinstructies en houd u aan de nationale regelgeving. Deze website geeft een overzicht van algemene informatie en mag niet derhalve de enige basis zijn voor specifieke beslissingen. Het lezen van deze informatie is geen waarborg voor expertise op het gebied van veiligheid en gezondheid. De informatie is actueel op de datum van publicatie en eisen kunnen in de toekomst veranderen. U mag niet alleen op deze informatie vertrouwen, want bij de inhoud horen meestal ook aanvullende en/of verhelderende gegevens. Alle toepasselijke nationale wet- en regelgeving moet worden opgevolgd.

  Neem contact op met uw lokale 3M kantoor voor meer informatie.